De verdeling

Afhankelijk van de wijze waarop u samenleeft of de wijze waarop u getrouwd bent is er een verdeling aan de orde bij scheiding. Wie krijgt wat?

Indien u bent getrouwd (of een geregistreerd partnerschap hebt) in algehele gemeenschap van goederen is alles in principe gemeenschappelijk. Een schenking en/of erfenis die is ontvangen voorzien van een zogenaamde uitsluitingsclausule valt niet in de gemeenschap van goederen. Ook zijn er bijzondere bepalingen van toepassing bij het pensioen.

Bent u getrouwd na 1 januari 2018 dan gelden nieuwe regels. Er is dan sprake van eigen persoonlijk bezit en een gemeenschappelijk bezit, de zogenaamde beperkte gemeenschap. (zie onderin deze pagina)

Ook kan het zijn dat u bent gehuwd op basis van huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden hebt). In dat geval geldt hetgeen is afgesproken in de voorwaarden. Voorwaarden kunnen nogal variëren. Het vraagt zorgvuldige bespreking bij echtscheiding.

De woning

Belangrijke vraag  is vaak wat gebeurt er met de woning?  Moet de woning worden verkocht (koopwoning), kan een van beiden de woning aanhouden, blijft de woning voor een bepaalde tijd onverdeeld, … Welke fiscale consequenties zijn bij welke keuze aan de orde .. Vaak wordt in eerste instantie bij de bestaande hypotheeknemer (bank) onderzocht of de bestaande hypotheek behouden of eventueel verhoogd kan worden. Soms loont het om over te stappen naar een andere hypotheeknemer. Veelal wil de hypotheeknemer weten wat de afspraken gaan worden in het convenant. Afstemming is dan nodig. Hoewel dit vaak als een lastig onderwerp wordt gezien is vaak al snel duidelijk of er wel of geen mogelijkheden zijn om de woning aan te houden als een van beiden dat wil.

Pensioenen

In zijn algemeenheid geldt dat het pensioen dat is opgebouwd in de huwelijkse periode/ geregistreerd partnerschap gedeeld moet worden. Pensioen kan op verschillende manieren gedeeld worden. Belangrijke vragen hierbij zijn o.a. blijft er nabestaandenpensioen aan de orde na (echt)scheiding,  is er sprake van een relatief groot leeftijdsverschil tussen de partners,..?

Spaartegoeden & polissen

Saldo op een bankrekening is goed te overzien. Er is in beginsel een bepaalde peildatum en op die datum wordt het saldo verdeeld tenzij huwelijkse voorwaarden of vanwege een samenlevingscontract wordt bepaald dat dit niet aan de orde is. Bij de huwelijken gesloten na 1 januari 2018 moet de beperkte gemeenschap verdeeld worden. Bij kapitaalverzekeringen, gemengde kapitaal verzekeringen (al dan niet verpand) , lijfrenteverzekeringen en bankspaarproducten is de verdeling complexer. O.a. omdat er fiscale consequenties aan de orde kunnen zijn. Een lijfrentepolis is een zogenaamde box I polis. De premie inleg is aftrekbaar maar bij uitkeren moet belasting worden betaald.

Eigen bedrijf

Steeds meer zie ik in mijn praktijk dat partners al dan niet gezamenlijk een eigen bedrijf hebben. Een eenmanzaak, een VOF of een BV. Het kan soms complex zijn om tot verdeling of waardering te komen. Ik kan u daarbij in procesmatige zin bij ondersteunen, waardering van o.a. een BV is echt specialistenwerk.

Schulden

Ook de verdeling van schulden anders dan een hypotheekschuld is aan de orde van de dag. Splitsing van hoofdelijke aansprakelijkheid na echtscheiding is niet vanzelfsprekend. Planning van verdeling cq. termijn van realiseren splitsing hoofdelijke aansprakelijkheid is dan zeer belangrijk.

Fiscaal

Behoudens de fiscale vorderingen en schulden die er zijn bij of vanwege de scheiding kijkt de belastingdienst ook mee. Bij een ongelijke verdeling kan er sprake zijn van een belaste schenking.  De belastingdienst geeft op de eigen website ook uitgebreide informatie over de consequenties o.a. ten aanzien van de toeslagen en de inkomstenbelasting. INFORMATIE BELASTINGDIENST

Voortgangsverslag

Deze onderwerpen en meer komen in de gesprekken aan de orde. Na ieder gesprek ontvangt u beiden een checklist/voortgangsverslag.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap zonder (notariële)voorwaarden na 1 januari 2018 

Indien u na 1 januari 2018 gehuwd  bent zonder huwelijkse voorwaarden  zijn er vanwege de wet beperking gemeenschap  van goederen andere regels. In dat geval bevat kort samengevat de gemeenschap van goederen voor wat haar baten betreft alle goederen die reeds voor de aanvang van gemeenschap aan de echtgenoten gezamenlijk toehoorden en alle overige goederen van de echtgenoten door ieder van hen afzonderlijk of door hen tezamen vanaf de aanvang van de gemeenschap tot haar ontbinding verkregen. Met uitzondering van erfenissen en schenkingen, rechten op het vestigen van vruchtgebruik en pensioenrechten (hiervoor geldt de wet pensioenverevening).

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2019-01-29/#search_highlight138

Call Now Button