Alimentatie

Zorgvuldig scheiden vraagt aandacht voor partneralimentatie.

Partneralimentatie: Als een van de ex-partners niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. De mate waarin de ex-partner wel of niet kan/gaat bijdragen houdt o.a. verband met zijn/haar draagkracht. 

Tijdens de gesprekken wordt u geïnformeerd over het juridische kader. Middels de gesprekken wordt gestreefd naar een voor beiden acceptabele uitkomst.

Hoogte partneralimentatie

U  kunt samen afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. In Nederland kennen we de zogenaamde Tremanormen die richtinggevend zijn. De Tremanorm is voornamelijk een rekenkundige invalshoek.

De behoefte verschilt sterk per persoon. Als er geen kinderen in beeld zijn en/of een ieder in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien is dat een andere situatie dan dat de een werkt en de ander niet of nauwelijks werkt of kan werken.

Tevens zijn naast het bedrag ook de variabelen zeer belangrijk. Indien het inkomen van de alimentatiegerechtigde meer wordt dan x, dan wordt de partneralimentatie met y verlaagt etc. Uitgebreide informatie over de Tremanormen kunt u vinden op: TREMANORMEN

Duur partneralimentatie  Vanaf 1 januari 2020 wordt de duur van de alimentatie korter. De looptijd wordt de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Er zijn een paar uitzonderingen.
Zijn er kinderen geboren uit het huwelijk?
Dan loopt de alimentatie door tot het jongste kind 12 jaar is.
Duurde het huwelijk minimaal 15 jaar?
Dan zijn er nog twee uitzonderingen:
- De alimentatie loopt door tot minimaal de AOW-leeftijd als de AOW binnen 10 jaar ingaat.
- De alimentatie loopt maximaal 10 jaar als de ontvanger is geboren voor 1970 en de AOW over meer dan 10 jaar ingaat.

Wijziging situatie ex-partner  Uw partneralimentatie stopt als uw ex-partner:  zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven,  met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen of overlijdt. Ook kunnen er omstandigheden zijn om de partneralimentatie te matigen. Mediation kan een prima middel zijn om hierover met uw ex partner in gesprek te gaan.

Uitkering en alimentatie Indien u een beroep moet doen op een uitkering bij de gemeente, een bijstandsuitkering,  dan zal de gemeente altijd onderzoeken of uw ex partner bijdraagt aan uw inkomen zoals dat verwacht mag worden. De onderling gemaakte afspraken zijn dan niet meer leidend. VERHAAL

Jaarlijkse verhoging (indexering) De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. De index voor 2020 betreft 2,5 % https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-58409.html

Middels deze link vindt u informatie van de rijksoverheid inzake alimentatie.  INFORMATIEFOLDER ALIMENTATIE

De wettekst inzake alimentatie betreft: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2020-01-01/#Boek1_Titeldeel9_Afdeling2_Artikel157

 

Call Now Button